Participatie sector- en keteninitiatieven

1.    Inventarisatie initiatieven

Vanuit de CO2-Prestatieladder wordt gevraagd om deelname aan een sector- of keteninitiatief. Het bedrijf dient zich daarbij op de hoogte te stellen van de initiatieven die binnen de branche spelen. Dit kan onder andere op de website van de SKAO (https://www.co2-prestatieladder.nl/nl/initiatieven-en-programmas). Hier is een compleet overzicht van alle initiatieven en reductieprogramma’s te vinden. Eventuele geschikte initiatieven zijn besproken met de projectleider en met het management. Aangezien de organisatie aan meerdere initiatieven deelneemt is dit alleen ter inspiratie geraadpleegd.

Jaarlijks wordt door de projectleider en het management geëvalueerd of deelname aan de initiatieven nog als relevant en actueel wordt gezien en/of dat er eventuele andere geschikte initiatieven van toepassing zijn.

Actieve deelname

De gedachte achter deelname aan een initiatief is dat door interactie met andere bedrijven informatie kan worden uitgewisseld en in samenwerking nieuwe ideeën en ontwikkelingen op het gebied van CO2-reductie tot stand kunnen komen. Vanuit dit doel vraagt de norm om een actieve deelname, middels bijvoorbeeld werkgroepen. Verslagen van bijeenkomsten en van overlegmomenten en presentaties van het bedrijf in de werkgroep kunnen tegenover de auditor dienen als bewijs van actieve deelname.

Mocht een initiatief waaraan wordt deelgenomen op zeker moment niet meer relevant zijn voor het bedrijf (wanneer gedurende een half jaar of langer geen voortgang in het initiatief of actieve deelname aangetoond kan worden) en de deelname wordt beëindigd, dan kan de inventarisatie van de initiatieven dienen als bron voor het kiezen van deelname aan een ander initiatief.

2.    Lopend(e) initiatie(ven)

2.1 SADC Dutch Green Building Council

Vijftien jaar geleden was SADC (Schiphol Area Development Company) een van de bedrijven die betrokken was bij de oprichting van Dutch Green Building Council. SADC is sinds dien participant van het Dutch Green Building Council (DGBC) en neemt actief deel.

DGBC is een onafhankelijke non-profit organisatie die streeft naar blijvende verduurzaming van de gebouwde omgeving in Nederland. Daartoe ontwikkelt de organisatie keurmerken voor een onafhankelijke beoordeling van zowel nieuwe als bestaande gebouwen op het gebied van duurzaamheid. De Dutch Green Building Council ontstond in 2008 vanwege de toenemende vraag naar toetsing van duurzame ontwikkeling in het vakgebied. De stichting wordt gefinancierd vanuit de bijdragen van de DGBC-participanten: bedrijven en organisaties uit de branche die duurzaamheid als hoge prioriteit zien. Door de gebouwde omgeving te verduurzamen kunnen wij een grote bijdrage leveren aan de transitie naar een duurzame samenleving die klimaatneutraal is, waarin het prettig en gezond is om te werken en waarmee Nederland zijn leidende positie op het gebied van duurzaamheid kan terugwinnen. Doelstellingen: Een platform zijn voor visieontwikkeling, kennisoverdracht en samenwerking, zodat kennis van participanten over de duurzame ontwikkeling van de gebouwde omgeving en duurzaam bouwen op een hoog niveau komt. Duurzaamheid van de gebouwde omgeving meetbaar maken door duurzaamheidskeurmerken voor gebouwen te ontwikkelen en te onderhouden. Duurzaamheid van gebouwen en gebieden (laten) beoordelen en certificeren, zodat duurzame gebouwen zichtbaar zijn in de markt. Betrokken partijen informeren en stimuleren om volgens de beoordelingsrichtlijn te werken, zodat participanten duurzaamheid integreren in planning, ontwikkeling, uitvoering en gebruik.

2.2 SHARE

SADC is samen met de Rabobank, Schenk Makelaars, Schiphol, Dura Vermeer en de gemeente Haarlemmermeer founding partner van SHARE.

Haarlemmermeer werkt aan de transitie naar een circulaire samenleving. We maken onze polder energieleverend, werken aan een robuust en duurzaam watersysteem, produceren grondstoffen in plaats van afval én zorgen voor gezonde scholen en werkomgevingen. SHARE Haarlemmermeer is een initiatief vanuit het bedrijfsleven en de gemeente om samen te werken aan een duurzame gezonde samenleving. Doel is nieuws, kennis, inspiratie en ervaringen delen, innovaties op gang te brengen en concrete samenwerkingen te faciliteren. We verkennen bijzondere initiatieven, bedrijven, kansen, onderzoeksprojecten en pioniers. Zo leren we hoe we gebruik kunnen maken van grondstoffen, kennis en kunde, elkaar kunnen versterken en innovaties slim kunnen vertalen naar de regio.

2.3 Projectbureau Herstructurering Bedrijventerreinen (PHB)

PHB wordt aangestuurd en gefinancierd vanuit de MRA (Plabeka) en de provincie Noord-Holland. Daardoor kunnen wij neutraal en kosteloos advies en ondersteuning bieden. PHB wordt uitgevoerd door SADC. PHB is actief op het gebied van de kwaliteitsverbetering en verduurzaming van bestaande werklocaties in de Metropoolregio Amsterdam (MRA), een samenwerkingsovereenkomst van de provincies Noord-Holland en Flevoland, 32 gemeenten, omgevingsdiensten en de Vervoerregio Amsterdam.

PHB is er voor gemeenten, ondernemersverenigingen en ondernemers in de gehele Metropoolregio Amsterdam (MRA). Van IJmuiden tot Hilversum, van Lelystad tot Haarlemmermeer. Wij ondersteunen initiatieven met advies en begeleiding, om bedrijventerreinen te laten functioneren en waar mogelijk te versterken. Dat wil zeggen schoon, heel, veilig, verbeteren van de organisatie en duurzaamheid.

2.4 C-Creators

SADC is founding partners en tegenwoordig kernpartner van C-Creators. C-creators helpt de circulaire bouweconomie in de MRA te versnellen. Daartoe werken ze samen met de gehele keten: van provincies en woningcorporaties tot architecten. Ze begeleiden de circulaire bouwprojecten van hun partners, inspireren en verbinden ons netwerk, en delen ze hun kennis. Onvoorwaardelijk. Ze kunnen helpen met het begeleiden van de circulaire transitie of een deel hiervan, ook kunnen ze advies geven op circulaire projecten. Daarnaast ontwikkelen ze praktische gereedschappen, kennisdocumenten en workshops en hebben ze veel connecties in de duurzame wereld, welke ze voor hulp kunnen vragen. Tot slot kunnen ze bedrijven koppelen hun partners binnen de gehele keten, met als motto: alleen samen komen we verder.

2.5 Amsterdam Logistics

Tien partijen, één regio, één doel: verschil maken en vooruitkomen door te doen. In de Metropoolregio Amsterdam zijn ruimte schaars en logistieke uitdagingen groot. Maar uitdagingen zijn ook kansen. Met gebruik van de fysieke en digitale connectiviteit, creativiteit en innovatiekracht van de regio werken bedrijven, overheden en onderzoekers in Amsterdam Logistics aan een slimme en schone logistiek. Samen!

Met het programma Amsterdam Logistics is de Amsterdam Logistics Board (ALB) een stuwende kracht achter een slimme, schone en toekomstbestendige sector transport en logistiek in en rond de ports in de Metropoolregio Amsterdam: Port of Amsterdam, Amsterdam Airport Schiphol en Greenport Aalsmeer.

Namens de leden van Amsterdam Logistics huisvest SADC N.V. het programmabureau van Amsterdam Logistics met programmamanager Diana Visser en programmasecretaris Alex Rozendaal. Zij voeren het jaarlijkse werkplan uit, monitoren en sturen bij.

2.6 Coalitie werklandschappen van de toekomst

Werklandschappen van de Toekomst is een brede beweging van partijen die met innovaties op diverse terreinen toewerken naar toekomstgerichte, groene, gezonde en klimaatbestendige bedrijventerreinen.

De ruim 3.000 bedrijventerreinen in Nederland vormen een belangrijk deel van het bebouwde oppervlak en passen in toenemende mate niet meer bij deze tijd. De urgente maatschappelijke en economische uitdagingen op het gebied van klimaatadaptatie, biodiversiteitsherstel, energietransitie, het nieuwe werken, wonen en circulariteit vragen om een nieuw perspectief.

2.7 Zero Emissie Corridors

De overgang naar duurzame energie in de Nederlandse logistieke sector is een complex probleem. De sector moet in lijn met de klimaatdoelstellingen, versneld verduurzamen. Echter, netcongestie, technologische hindernissen, hoge kosten en onzekerheden over de schaalbaarheid van bestaande toepassingen leiden tot aanzienlijke vertragingen.

Een breed consortium van 16 partners – bestaande uit logistieke transport- en vastgoedbedrijven, kennisinstellingen en technologieontwikkelaars – ziet deze uitdagingen niet enkel als obstakels, maar ook als mogelijkheden om innovatie te stimuleren in de logistieke energietransitie.

In de huidige situatie is het door netcongestie voor veel bedrijven niet mogelijk te investeren in duurzame lokale opwek en/of laadinfrastructuur voor ZE transport te realiseren. Het op korte termijn ontwikkelen en implementeren van intensieve en innovatieve samenwerkingen, geoptimaliseerde deeloplossingen rond energie -opwek, -opslag en -distributie en de aansturing hiervan als één integraal flexibel energiesysteem, is voorwaarde voor het versnellen van de energietransitie en het behalen van de klimaatdoestellingen op de middel- en lange termijn.

 

Organisatie:                                                   SADC N.V.

Kenmerk:                                                        Participatie sector- en keteninitiatieven

Datum:                                                              26-2-2024

Versie:  
                                                             1.0

Verantwoordelijke projectleider:       Alex Rozendaal/Arno Jansen

U kunt de tekst van deze pagina over Participatie SADC hier downloaden als PDF-bestand.