Ecologische Visie Schiphol Trade Park

De wereld om ons heen verandert snel en niet altijd ten goede. Als mens worden we ons steeds meer bewust van de impact die we op onze leefomgeving hebben. Wij vinden het hoogtijd om in te grijpen en het getij positief te keren. We brengen grote gebieden tot ontwikkeling en kunnen daarmee echt impact maken. De technische kant van duurzaamheid is hier slechts een deel van het fundament en heeft bij alle betrokkenen reeds een plek veroverd in het DNA. Met de bovenliggende doelstelling om van Schiphol Trade Park het duurzaamste business park van Europa te maken, zoeken we daarom de verbreding binnen het duurzaamheidsspectrum en focussen steeds meer op de verbeterkansen van de zachtere kant van duurzaamheid.

Het ultieme doel? Een gebied waar iedereen graag verblijft, van meerdere functies geniet, zich prettig en veilig voelt (mens en dier), waar eenieder eigenaarschap toont, zich verantwoordelijk voelt en bij alle eindgebruikers (bewoners) een intrinsieke motivatie ontstaat om steeds verder te verduurzamen en bij te dragen aan een toekomstbestendiger gebied. Daarmee zou niet de duurzaamheidsstandaard van het moment van realisatie worden vastgeklikt, maar ontstaat een zelf-evoluerend gebied dat meegroeit met de kwaliteit van dat moment.

Het ecologisch visiedocument Schiphol Trade Park een natuurpositief business park omarmt deze gedachte en ondersteunt bij het maken van keuzes bij het nastreven van ambities voor onderwerpen als gezondheid & welzijn, natuurinclusiviteit, ecologie, leefbaarheid, functionele optimalisatie en belevingswaarde van het gebied voor de gebruiker. Daarmee geeft het richting en de juiste ingrediënten voor de verdere ontwikkeling van Schiphol Trade Park als geheel, maar wordt tevens over de grenzen van het gebied heen gekeken. Natuur houdt zich immers niet aan een planologische grens. Bij de planontwikkeling wordt daarmee duidelijk welke kaders en randvoorwaarden gelden, welke inrichtingselementen van belang zijn en welke soorten flora en fauna hier een plek moeten of kunnen krijgen. Zo wordt Schiphol Trade Park hét voorbeeld van een plek waar mens en dier in goede balans met elkaar kunnen leven en ontstaat een nieuw referentiekader voor alle overige gebiedsontwikkelingen.

De Ecologische Visie Schiphol Trade Park is hier te downloaden.

Lees hier het interview met Simon Roozen (SADC), Corinne Kalisvaart (Faunabeheer Haarlemmermeer/bewoonster Rijnlanderweg) en Michelle de Roo (PosadMaxwan) over de ecologische visie van Schiphol Trade Park dat in het ondernemersmagazine INTO business Haarlemmermeer verscheen.

Foto: Fauna Haarlemmermeer – Corinne Kalisvaart