Voor ondernemers(verenigingen): alles op een rij over subsidies verduurzaming bedrijventerreinen

  26 juli 2021  |    PHB

De Provincie Noord-Holland heeft onlangs een aantal subsidieregelingen opengesteld. Er zijn met name op duurzaamheidsgebied zeer interessante nieuwe mogelijkheden voor ondernemers en vastgoedeigenaren op bedrijventerreinen. Hieronder informeren wij over deze mogelijkheden voor ondernemers(verenigingen) aan de hand van een aantal ‘vragen en antwoorden’.

 1. Om welke provinciale subsidies gaat het?

Het gaat om HIRB+ subsidies. HIRB is een afkorting voor Herstructurering en Intelligent Ruimtegebruik Bedrijventerreinen. HIRB+ subsidies bieden een financiële impuls waarmee de provincie de kwaliteit, duurzaamheid en toekomstbestendigheid op de bedrijventerreinen in de provincie Noord-Holland  stimuleert. De HIRB-regeling bestaat al jaren en heeft zich bewezen als een goede aanjager voor investeringen op bedrijventerreinen. HIRB richt zich dit jaar op:

 • Duurzaamheidsmaatregelen door gemeenten én bedrijven
 • Georganiseerd beheer / parkmanagement
 • Herstructurering van bedrijventerreinen
 1. Welk type HIRB+ is met name interessant voor het bedrijfsleven?

Het gaat om de subsidie HIRB+ Duurzaamheid. Ondernemers en vastgoedeigenaren kunnen dit jaar rechtstreeks subsidie aanvragen bij de provincie voor een hele lijst aan fysieke duurzaamheidsinitiatieven.  De provincie stelt hiervoor geld beschikbaar uit het Economisch Herstel en Duurzaamheidfonds (€ 100 miljoen) dat is ingesteld om gevolgen van de coronacrisis wat te verzachten.

 1. Om hoeveel geld gaat het en hoe wordt dit verdeeld?

Er kan per aanvraag voor maximaal € 200.000,- subsidie worden aangevraagd. Daarnaast is maximaal 20% van de investeringen subsidiabel (een uitzondering geldt voor PV-/zonnepanelen waar een maximum van 10% geldt). Aanvragen worden op volgorde van binnenkomst behandeld. Er geldt dus ‘Wie het eerst komt wie het eerst maalt.’ Wij raden dus aan snel te reageren, omdat wij verwachten dat het subsidieplafond van € 2,5 miljoen snel bereikt kan worden.

 1. Voor wat voor een type duurzaamheidsmaatregelen wordt er subsidie verstrekt?

Subsidie kan worden verstrekt voor het realiseren van fysieke duurzaamheidsmaatregelen die zijn gericht op energiebesparing, gebruik en opwek van duurzame energie aan een bedrijfsgebouw(en) of in de openbare ruimte op een bestaand bedrijventerrein in Noord-Holland. Concrete voorbeelden zijn:

 • LED-verlichting
 • Restwarmtebenuttingssysteem
 • Warmte- en koudeopslag (WKO)
 • Windturbine tot 7 m, rotorblad tot 5 m
 • Oplaadpunten elektrische auto
 • Groen/gas opslag- en/of tankvoorziening
 • Ventilatiesysteem of –box(en) met warmteterugwinning
 • Vraaggestuurd ventilatiesysteem
 • Zonnepanelen (hybride/zon-PV)
 • Zonneboilersysteem
 • Zonnecollectoren
 • LT-verwarmingssysteem
 • Dakisolatie
 • Vloerisolatie
 • Muurisolatie
 • Gevelisolatie
 • Doe-het-zelf-isolatie (materiaalkosten)
 • HR isolatieglas
 • Aanpassen dakconstructie t.b.v. plaatsing zonnepanelen
 1. Bij HIRB Duurzaamheid moeten bedrijven in een samenwerkingsverband een subsidie aanvragen. Wat betekent dat concreet?

Er moet sprake zijn van een samenwerkingsverband van minimaal 3 ondernemers en/of vastgoedeigenaren. Maar er hoeft geen speciale B.V. of een andere rechtspersoon opgericht te worden. De aanvraag mag door één bedrijf mede namens twee andere bedrijven ingediend worden. Die twee bedrijven voegen hiervoor een simpele schriftelijke verklaring bij, dat de subsidie ook mede namens hen wordt aangevraagd. Het moet wel zo zijn dat de duurzaamheidsmaatregelen die mede met de subsidie worden uitgevoerd, daadwerkelijk bij alle drie de bedrijven worden uitgevoerd.

 1. Welke andere typen HIRB+  zijn interessant voor bedrijven?

Ook HIRB+ OTW is interessant voor bedrijven. Er kan door het bedrijfsleven ook weer subsidie aangevraagd worden voor voorbereidings- en proceskosten (onderzoek / procesmanagement) voor initiatieven op het gebied van duurzaamheid en georganiseerd beheer (zoals parkmanagement). Dit valt onder de noemer Ondersteuning Toekomstbestendige Werklocaties (OTW).  Subsidies bedragen maximaal € 25.000,- en maximaal 50% van de kosten zijn subsidiabel. Parkmanagement- en ondernemersorganisaties hebben de afgelopen jaren volop gebruik gemaakt van de OTW-regeling.

 1. Worden álle kosten gesubsidieerd met HIRB?

Nee, dat is nooit het geval. Er is altijd sprake van cofinanciering. Ook is er altijd een maximum subsidiebedrag. HIRB+ subsidies mogen ‘gestapeld’ worden met andere subsidieregelingen, maar het is wel zaak voor de aanvrager om na te gaan of stapeling van subsidies consequenties heeft voor de andere subsidieregelingen, zoals SDE+. Hieronder staat per regeling het maximale subsidiebedrag en de minimale cofinanciering.

  Voor Cofinanciering Maximale subsidie
OTW duurzaamheid Voorbereiding en proceskosten 50% € 25.000
OTW georganiseerd beheer (zoals parkmanagement) Voorbereiding en proceskosten 50% € 25.000
HIRB duurzaamheid Fysieke maatregelen / uitvoering 80% € 200.000
HIRB duurzaamheid PV-panelen Fysieke maatregelen / uitvoering 90% € 200.000

 

 1. Welke tips & tricks zijn er?

Tip 1 is om te bekijken of HIRB duurzaamheid gecombineerd kan worden met andere subsidieregelingen (zoals SDE+), gemeentelijke regelingen en/of fiscale voordelen (MIA/VAMIL/KIA). Let wel op dat er geen sprake is van ongeoorloofde staatsteun, die tegen Europese regels indruist.  Op grond van de reguliere ‘de-minimisverordening’ kunnen decentrale overheden (zoals de provincie en gemeenten) ondernemingen over een periode van drie belastingjaren tot € 200.000,- steunen zonder dat dit ongeoorloofde staatssteun oplevert.

Tip 2 is om een HIRB-duurzaamheid aanvraag te combineren met een OTW-aanvraag, zodat ook proceskosten met een maximum van € 25.000 gesubsidieerd kunnen worden.

Tip 2 is eigenlijk een waarschuwing, namelijk om nooit te starten met uitvoeren van de activiteit voordat de aanvraag door de provincie is ontvangen.  Houdt administratie zorgvuldig bij en let op of in de toekenningsbrief van de provincie zaken staan om rekening mee te houden, zoals een accountantsverklaring van aanvragen hoger dan € 125.000,-.

 1. Waar kan ik terecht bij vragen (in de Metropoolregio Amsterdam)?

Informatie is te verkrijgen bij PHB of bij de provincie Noord-Holland. D.m.v. bovenstaande informatie willen wij ondernemers kort en praktisch informeren maar de subsidieregeling van de provincie Noord-Holland is altijd leidend. Zie deze link voor de website van de provincie voor de subsidieregelingen.

In opdracht van het MRA-bureau en de provincie Noord-Holland adviseert en ondersteunt PHB gemeenten en ondernemers(verenigingen) bij de kwaliteitsverbetering en verduurzaming van bedrijventerreinen. Denk aan ondersteuning bij subsidieaanvragen, opstellen plannen van aanpak en het delen van kennis, ervaring en bruikbare voorbeelden. Dit doen we kosteloos en belangeloos.

Meer weten? PHB gaat graag met ondernemers in gesprek om de aanwezige kansen optimaal te benutten.  Zie ook de brochure voor meer informatie.

 1. Hoe kom ik in contact met PHB?

Neem contact op met een van de PHB-adviseurs:

Deadlines
19 augustus 2021 is de deadline voor de lopende tender van de HIRB-subsidieregeling. Dit betreft enkel de ‘klassieke’ HIRB-regeling betreft die zich richt op gemeenten voor herstructureringsprojecten in (met name) de openbare ruimte.

De deadline geldt niet voor de overige HIRB+ regelingen, namelijk die voor Duurzaamheid en voor procesmaatregelen voor de Ondersteuning van Toekomstbestendige Werklocaties (OTW). Van deze subsidieregelingen kunnen ook samenwerkende ondernemers(verenigingen) gebruik maken. De HIRB+ Duurzaamheid en OTW-subsidies worden niet via een tender verdeeld, maar op basis van ‘wie het eerste komt, het eerste maalt’. Deze subsidies kunnen nog tot 30 december 2021 worden aangevraagd, zolang de subsidieplafonds bij de provincie nog niet bereikt zijn en de ‘subsidiepot’ dus nog niet is uitgeput.