Provincie Noord-Holland biedt financiële impuls voor bedrijventerreinen

  15 februari 2021  |    PHB

PHB is actief op het gebied van de kwaliteitsverbetering en verduurzaming van bestaande bedrijventerreinen in de Metropoolregio Amsterdam en ondersteunt en adviseert initiatieven van ondernemers( verenigingen), gemeenten en andere betrokken stakeholders. Doel is bedrijventerreinen toekomstbestendig te maken. Hiervoor heeft PHB van de Metropoolregio Amsterdam opdracht gekregen en kan vanuit die rol neutraal en kosteloos adviseren en ondersteunen.

Daarnaast heeft PHB van de provincie Noord-Holland opnieuw voor 2 jaar (2021 en 2022) de opdracht gekregen om verduurzaming van bedrijventerreinen en een verbetering van de organisatiegraad te stimuleren en te ondersteunen. Hierdoor kunnen ondernemers en gemeenten blijvend geactiveerd, geïnspireerd en ondersteund worden. Kennis en ervaring worden binnen de regio gedeeld om, onder andere, de energietransitie op bedrijventerreinen op te schalen en te versnellen.

Aanvullend op voornoemde advisering en ondersteuning, komen er weer provinciale subsidieregelingen beschikbaar om de plannen die er zijn financieel te ondersteunen. Zo komt (onder voorbehoud van bestuurlijke besluitvorming) vanaf begin april de subsidieregeling Ondersteuning Toekomstbestendige Werklocaties (OTW) weer beschikbaar. Met deze subsidie kan, onder andere, de financiering voor het verduurzamingsproces op bedrijventerreinen financieel worden ondersteund. Hierdoor kunnen plannen worden opgestart en uitgewerkt.

Tevens komt (eveneens onder voorbehoud van bestuurlijke besluitvorming) per begin april 2021 2,5 miljoen subsidie beschikbaar voor fysieke investeringen in collectieve duurzaamheidsinitiatieven. De HIRB Fysiek Duurzaamheid is onderdeel van de motie Economisch Herstel en Duurzaamheidsfonds. De tender voor de ‘klassieke’ HIRB-fysiek subsidie wordt dit jaar enkele maanden later opengesteld.

Met voornoemde subsidies kunnen plannen ook daadwerkelijk worden uitgevoerd. De subsidies zijn financieel een steun in de rug maar investeringen van ondernemers en ook gemeenten in de vorm van cofinanciering blijven cruciaal om de beoogde opschaling en versnelling van de grond te krijgen.

Indien er grootschalig van deze regelingen gebruik wordt gemaakt, krijgen deze regelingen naar verwachting een vervolg. Meer informatie over voornoemde subsidies volgt later op de websites van provincie Noord-Holland en PHB.