SADC versterkt op PROVADA innovatiesamenwerkingen

  16 juni 2023  |    Nieuws

Tijdens de vastgoedbeurs PROVADA heeft SADC op 13 en 14 juni voor beursbezoekers twee sessies georganiseerd. Bij sessie ‘Werklandschappen van de Toekomst’ stond de vraag centraal hoe je door samenwerkingen bedrijventerreinen kunt verduurzamen. De sessie ‘De wereld is gebaat bij meer netcongestie: Energy Hub Schiphol Trade Park als aanjager van verduurzaming’ ging in op hoe partijen met elkaar de netcongestie in het gebied hebben opgelost.

De ambities van SADC richten zich op het bevorderen van natuurpositieve gebiedsontwikkeling en het realiseren van zichtbare vergroening van werklocaties, met als doel om gebieden te ontwikkelen waar zowel mens als dier graag verblijft: een werklandschap van de toekomst.

DGBC Plaquette voor meest duurzame logistieke business park van de wereld

In het kader van deze ambities vond op dinsdag 13 juni de sessie ‘Werklandschappen van de Toekomst’ plaats. Tijdens deze sessie ging een panel van uiteenlopende deskundigen in gesprek over hoe bedrijventerreinen kunnen worden verduurzaamd en wat er daadwerkelijk voor nodig is om deze werklandschappen van de toekomst van de grond te krijgen. Aansluitend aan de sessie werd door Dutch Green Building Council de officiële BREEAM-NL plaquette aan SADC overhandigd. Dit symboliseerde de formele bevestiging van de BREEAM-NL Outstanding-certificering die is toegekend aan Schiphol Trade Park, welke daarmee officieel het meest duurzame logistieke business park ter wereld is.

Roadmap voor netcongestie

Op woensdag 14 juni organiseerde SADC de sessie ‘De wereld is gebaat bij meer netcongestie: Energy Hub Schiphol Trade Park als aanjager van verduurzaming’. Tijdens deze sessie besprak moderator Peter Heida met het panel met Eelco Ouwerkerk (SEGRO), Quirine Tjeenk Willink (Kennedy van der Laan), Stefan Kop (Spectral) en Arnoud van der Wijk (SADC) hoe het virtuele net op Schiphol Trade Park tot stand is gekomen, welke mogelijkheden zo’n samenwerking voor andere netcongestiegebieden biedt, en wat de toekomst van zo’n virtueel net is.

Arnoud vertelde dat door SADC op Schiphol Trade Park vanuit de ambitie om het meest duurzame logistieke business park te worden en te blijven al druk nagedacht werd over een duurzaam energiesysteem. Toen het gebied door de netbeheerder door congestieproblemen op ‘rood’ werd gezet, werd de uitwerking in samenwerking met Spectral versneld opgeschaald met als resultaat dat een jaar later vijftien bedrijven waren aangesloten, en het virtuele net volop draait. Het zorgt niet alleen voor minder CO2-uitstoot doordat er geen gasgenerators nodig zijn, maar ook voor een hogere leveringszekerheid en minder investeringen in energie-infrastructuur. Dat maakt het business park futureproof en duurzaam. Eelco Ouwerkerk benadrukte dat ook bedrijven die geen congestieproblemen hebben, zoals SEGRO, uit maatschappelijke en duurzame ambities en zonder winstoogmerk gebaat zijn om aan te sluiten bij bijvoorbeeld een coöperatie als op Schiphol Trade Park. Quirine legde uit dat SADC met een blanco A4’tje is begonnen maar dat er nu diverse goed uitgewerkte overeenkomsten liggen die als roadmap voor andere gebieden kunnen gelden.

Ondertekening samenwerking IVN Natuureducatie

Voorafgaand aan de sessie op woensdag 14 juni tekenden Jelle de Jong van IVN Natuureducatie en Arno Jansen van SADC de samenwerkingsovereenkomst voor Werklandschappen van de Toekomst. In deze coalitie zijn kennisinstellingen, maatschappelijke organisaties, onderwijs, bedrijfsleven en overheid verenigd met als doel om samen te werken aan groene, klimaatadaptieve, gezonde en biodiverse bedrijfsterreinen, zodat deze in 2050 toekomstbestendig zijn. Arno Jansen: “Alleen door samen te werken kunnen we van elkaar leren en significante stappen maken.”