Terugblik op Het Bedrijventerrein van de Toekomst

  17 juli 2018  |    Kennisartikel, Nieuws

28 juni stond de kennisbijeenkomst van Projectbureau Herstructurering Bedrijventerreinen (PHB) in het teken van het onderzoek ‘Herstructureringsopgave bedrijventerreinen MRA’ van Stec Groep. Om het onderzoek meer te laten leven, werd de presentatie van Stec aangevuld met presentaties uit de praktijk.

Smart City Haarlem
De dag werd door PHB georganiseerd bij Smart City Haarlem. Ben Prijs, een van de initiatiefnemers van deze stichting opende de middag door een toelichting te geven op het concept van Smart City Haarlem. Smart City Haarlem is een platform voor innovatie in Haarlem. Dit wordt gedaan door slim gebruik te maken van data afkomstig van sensoren, smartphones, smart meters, GPS tracking en dergelijke. Smart City Haarlem heeft de ambitie om van Haarlem een stad van de toekomst te maken die voorloopt op het gebied van innovatie en slimme oplossingen.

Stec Groep: Herstructureringsopgave bedrijventerreinen MRA
Jasper Beekmans van Stec Groep startte zijn presentatie met een aantal vragen aan het publiek waaruit blijkt dat we veel dingen over bedrijventerreinen in onze regio niet weten of ons er niet bewust van zijn. Hoe belangrijk is een bedrijventerrein bijvoorbeeld voor de regionale economie? Hoeveel banen heeft een terrein, wat is de toegevoegde waarde van een terrein en wat zijn de verschillen tussen de deelregio’s in de MRA? Stec gebruikte voor het onderzoek hun N-EER-analysemodel (Next Economy Effect Rapportage) en heeft aan de hand van dit model de opgave in termen van veroudering en herstructurering in beeld gebracht. Ook is de NEXT Economy-potentie van de terreinen in beeld gebracht en de instrumenten die ingezet kunnen worden ingezet om de geconstateerde opgaven aan te pakken. Welke terreinen zijn bijvoorbeeld sterk georganiseerd of zijn kansrijk voor circulariteit?
De antwoorden werden niet meteen prijsgegeven maar werden steeds meer inzichtelijk naarmate de onderzoeksresultaten werden toegelicht.

Kort samengevat levert het onderzoek een aantal conclusies op. Tweederde deel van het bedrijventerreinenoppervlak (280 terreinen, 8.500 hectare) in de Metropoolregio Amsterdam (MRA) functioneert goed en is toekomstbestendig. Ten opzichte van de vorige meting in 2010 is dit een verbetering. Toen was maar de helft op orde. Ruim 30% is echter nog niet klaar voor trends als circulaire economie, smart logistics en robotisering. Grofweg € 200 tot € 400 miljoen is extra nodig om deze hectares toekomstbestendig te maken.

Met 300.000 banen en € 30 miljard aan jaarlijkse omzet zijn de bedrijventerreinen een belangrijke kurk onder de MRA-economie. Voldoende inzet voor bedrijventerreinen in de MRA blijft komende jaren dan ook hard nodig, in samenhang met de transformatieplannen die er voor woningbouw zijn. HIRB-subsidies en ondersteuning van PHB en gemeenten zijn de afgelopen jaren belangrijk geweest en kunnen hier ook in de toekomst een waardevolle rol in spelen.

Stec heeft het onderzoek uitgevoerd in opdracht van de Metropoolregio Amsterdam. Voordat het onderzoek openbaar wordt gemaakt zal er daarom eerst besluitvorming over plaatsvinden.

Figuur: Herstructureringsopgave per deelregio binnen de MRA

Voorbeelden uit de praktijk
Na de presentatie van Stec Groep horen we mooie praktijkvoorbeelden van Parkmanagement Waarderpolder en voorbeelden en praktische tips van de Omgevingsdienst IJmond.

KG Parkmanagement is verantwoordelijk voor het parkmanagement op het Haarlemse bedrijventerrein Waarderpolder. Kees Goedknegt licht toe hoe belangrijk duurzaam beheer, een actieve organisatie, en vooral ook samenwerking tussen publiek en privaat is. Dit uit zich op Waarderpolder in een goed bereikbaar, veilig en net terrein met voldoende werkgelegenheid. Stan Verstraete vertelt dat de  Waarderpolder ook actief bijdraagt aan de klimaatdoelstellingen door duurzame en circulaire ambities worden opgepakt en uitgevoerd vanuit ‘Groene connecties’. Ondersteuning vanuit de gemeente, PHB en HIRB-subsidies en OTW- subsidies van de provincie hebben hierbij ook een belangrijke rol gespeeld. Concrete voorbeelden van maatregelen zijn zonnepanelen op bedrijfsdaken en het gebruik van een datalogger ten behoeve van energiebesparing.

Op het thema duurzame energie heeft de Omgevingsdienst IJmond, samen met ondernemers op bedrijventerreinen, al indrukwekkende stappen gemaakt. Een mooi voorbeeld van publiek- private samenwerking. Erna Hilbers, projectleider bij de OD IJmond, benadrukt dat verduurzaming te langzaam gaat en dat we harder met de klimaatdoelstellingen aan de slag moeten. Alleen handhaving is onvoldoende om de klimaatdoelen te halen. Naast de ‘stok’ is ook de ‘wortel’ van belang om de stappen te zetten die nodig zijn. Erna opereert tussen gemeenten en ondernemers om bedrijventerreinen te verduurzamen. Kagerweg in Beverwijk is hier een mooi en succesvol voorbeeld van waarbij ondernemers zich hebben verenigd en gezamenlijk energie willen besparen en opwekken. OD IJmond zet GreenBIZ IJmond in om te helpen door onder andere het inzetten van tools en advisering over energiebesparende maatregelen en wettelijke verplichtingen. Strengere regelgeving blijft soms toch echt nodig. Regelgeving is al aangescherpt en vanaf 1 januari 2019 moet elk bedrijf zelf aangeven hoe het aan de wettelijke eisen voor energiebesparing voldoet. Dit heet de informatieplicht. Met de informatieplicht wil de overheid de energiebesparing door bedrijven versnellen. Zo krijgt de transitie naar een CO2-vrij Nederland een impuls.

Download hieronder de presentaties

Smart City Haarlem

Stec Groep

Waarderpolder Parkmanagement

Omgevingsdienst IJmond

Stec-onderzoek

Lees hier het Stec-onderzoek.

Nog even dit….
Wilt u in de toekomst ook uitgenodigd worden voor PHB-bijeenkomsten en op de hoogte worden gehouden? Stuurt u dan een e-mail naar info@sadc.nl onder vermelding van ‘Graag ontvang ik uitnodigingen en updates van PHB’.