Toekomstvisie bedrijventerreinen gemeente Wijdemeren vastgesteld

  15 februari 2021  |    PHB

In de gemeente Wijdemeren is eind vorig jaar de Toekomstvisie Bedrijventerreinen Wijdemeren door de Gemeenteraad vastgesteld. Het uitgangspunt van de toekomstvisie is “kwalitatief meer keuze en kwantitatief meer ruimte”.  De concrete ambities zijn onder meer het stimuleren en faciliteren van verduurzaming van bedrijfspanden, het verbeteren van de digitale en fysieke bereikbaarheid en het positief benaderen van verzoeken tot verbouw en uitbouw van bedrijfspanden en herstructurering. Ook heeft de gemeenteraad van Wijdemeren besloten dat  onderzocht zal worden of er een nieuw bedrijventerrein ontwikkeld kan worden op Ter Sype in Loosdrecht, waarmee de gemeente tegemoet wil komen aan de grote ruimtevraag van bedrijven. Bureau Buiten heeft de toekomstvisie in opdracht van de gemeente opgesteld.

Aanleiding van de toekomstvisie was het rapport van de Stec-groep  over de herstructureringsopgave van bedrijventerreinen van de MRA regio. PHB was mede-opdrachtgever van dit rapport. Uit dit rapport bleek dat alle bedrijventerreinen in Wijdemeren te maken hebben met een serieuze verouderingsproblematiek, ruimtegebrek en een lage organisatiegraad.

Begin vorig jaar zijn de onderzoekers van Bureau Buiten gestart door op elk terrein een schouw te lopen, waarbij zij in gesprek zijn gegaan met ondernemers over hun uitdagingen en ambities. Aanvullend op dit ‘veldonderzoek’ zijn er gesprekken geweest met ambtenaren uit relevante disciplines en is er uitgebreid data en trendonderzoek gedaan. In mei 2020 is – digitaal – het eerste concept gepresenteerd aan ondernemers. In september zijn vervolgens drie digitale interactieve sessies gehouden met ondernemers. Daarmee zijn ondernemers ondanks de coronapandemie actief betrokken bij de visievorming. Ondernemersvereniging Ondernemend Wijdemeren onderschrijft de uitkomst van de visie en heeft aangegeven mee te werken aan de uitwerking.

De toekomstvisie bedrijventerreinen schetst een aantal belangrijke uitdagingen:

 • ruimtedruk;
 • kwaliteit buitenruimte (verrommeling);
 • kwaliteit panden (verouderd en weinig duurzaamheidsmaatregelen);
 • bereikbaarheid (fysiek en digitaal);
 • lage organisatiegraad.

Naast de uitdagingen schetst de toekomstvisie ook trends die hun effect hebben op de toekomstbestendigheid van de bedrijventerreinen:

 • de energietransitie en transitie naar circulaire economie;
 • klimaatverandering: met name klimaatadaptatie (omgaan met pieken in hitte en neerslag) speelt hierbij een rol;
 • automatisering (robotisering) en digitalisering: toenemende invloed van het internet, verdere automatisering van werkzaamheden hebben ruimtelijke consequenties maar betekenen ook iets voor de behoefte aan personeel;
 • een behoefte informele milieus en functiemenging: meer bedrijven hebben behoefte aan een prettige verblijfsruimte en interactie rond hun bedrijf;
 • schaarse ruimte en discussie over verdozing en dubbel grondgebruik: er is steeds meer maatschappelijke discussie over het ontwikkelen van nieuwe bedrijventerreinen ten koste van groen of andere functies;
 • schaalverkleining én schaalvergroting onder bedrijven: de toename van ZZP’ers en schaalvergroting van o.a. logistieke partijen leidt tot veranderingen in de ruimtevraag;
 • flexibiliteit in bedrijfsvoering.

De gemeente is van plan om nu snel te starten met een uitvoeringsplan voor één van de bestaande bedrijventerrein in Wijdemeren. Welk terrein dit wordt zal afhangen van de betrokkenheid, inzet en het organiserend vermogen van bedrijven per terrein. Er zal een kwartiermaker worden geworven om deze verkenning te doen en  een organisatie op te zetten van ondernemers voor het beheer van het bedrijventerrein. De Energiecoöperatie Wijdemeren heeft reeds een plan ontwikkeld om grote bedrijfsdaken te benutten voor de opwek van duurzame energie, daar zal samenwerking mee worden gezocht. Eind 2021 evalueert de gemeente Wijdemeren de aanpak en bekijkt of de aanpak  uitgebreid kan worden naar een volgend bedrijventerrein.