“Uiteindelijk draait het op bedrijventerreinen om de basis op orde hebben: eerst schoon, heel, veilig, daarna verder kijken”

  12 december 2018  |    Nieuws

Het was een veelgehoorde quote op de PHB-bijeenkomst over Georganiseerd Beheer, die op 20 november plaatsvond bij Ons Tweede Thuis op bedrijventerrein Spoorzicht in Nieuw-Vennep. Tijdens deze bijeenkomst waren de drie ondernemers aan het woord die genomineerd waren voor de Plabeka-Bokaal, categorie Georganiseerd Beheer.

Ton Wijker opende de bijeenkomst, als vertegenwoordiger van BIZ Havengebied IJmuiden, en winnaar van de Plabeka-bokaal.
Ton vertelt over hoe de Werkgroep Ondernemers Middenhavengebied is uitgegroeid tot een goed georganiseerde Bedrijven Investeringszone (BIZ). De behoefte aan beter georganiseerd beheer kwam van ondernemers die zich ergerden aan en last hadden van onder andere criminaliteit, zwerfafval, dumpen van rommel, illegale bewoning en slechte verlichting op het gehele terrein. Doorzetten loont echter, want na diverse gesprekken met de gemeente, werden de problemen door een integrale overheidsaanpak volledig in kaart gebracht. De urgentie om iets te doen werd hierdoor ook door de lokale overheid en andere betrokken stakeholders gedeeld.
Om als bedrijventerrein tot een plan van aanpak voor beheer te komen, moest eerst de behoefte van de ondernemers duidelijk worden. Samen met een adviesbureau zijn vervolgens de wensen en belangen van de ondernemers in beeld gebracht en gezamenlijke doelen geformuleerd. Ton en collega’s hebben een enquête opgesteld, zijn langs de deuren gegaan en hebben interviews afgenomen bij de ondernemers. Hieruit werden de wensen duidelijk, maar ook of ondernemers hier wel of niet aan mee wilden betalen. Een belangrijke les die we van IJmuiden kunnen leren, is ook langs te gaan bij de ondernemers die niet bereid zijn mee te doen. Wellicht kunnen deze mensen toch betrokken worden, of kan een kleine aanpassing in het Plan van Aanpak of verwachte bijdrage, al voldoende zijn om hen toch in te laten stappen. Het resultaat was een overzicht met punten die goed gingen maar ook met punten die beter konden resulterend in een kader met aandacht voor de thema’s schoon, heel en veilig. Er waren twee draagvlakmetingen nodig om tot de oprichting van een BIZ te kunnen komen. Gestart werd met het op orde brengen van de basis, zoals verlichting en bewegwijzering, maar ook het aannemen van een parkmanager.

Uiteindelijk leidde dit tot de volgende resultaten:

 • Verlichting is nagenoeg geheel hersteld (40% werkte niet)
 • Onderhoud door stakeholders in beweging gezet
 • Ondernemers raken enthousiast
 • Verminderde criminaliteit door verhoogde pakkans
 • Schoon terrein, ontdaan van onnodige vuilcontainers en buitenopslag

De ambities voor de toekomst (na 2021, einde termijn) zijn de volgende:

 • Uitbreiding BIZ-gebied zowel ten noorden als ten zuiden van huidig BIZ-gebied
 • Uitbreiden dienstenpakket parkmanager ( min. 100% ipv huidig 50%)
 • Meer doen dan schoon, heel & veilig ( energie, duurzaamheid, etc)

 Vereniging Bedrijvenpark Ambacht in Oostzaan koos voor een andere aanpak en besloot geen BIZ op te richten, zo vertelde ondernemer Paul Flens. Op dit terrein is begonnen met de Werkgroep Ambacht die, samen met de gemeente, zorgde voor een nieuwe ontsluiting, intentieverklaring Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) en een revitalisering met behulp van HIRB-subsidie. In samenwerking met KG Parkmanagement, PHB en met behulp van een OTW-subsidie werd de Vereniging Bedrijvenpark Ambacht opgericht. Binnen deze vereniging is sprake van vrijwillige deelname en een 50/50 betaling van zowel de eigenaar als gebruiker van een pand. Paul Flens beaamt dat in eerste instantie samenwerking binnen het bedrijventerrein van belang is, en dat een goede samenwerking met de gemeente je vervolgens verder kan brengen. Een tip van Flens: Een Keurmerk Veilig Ondernemen betekent niet alleen een net terrein maar zorgt er ook voor dat je met elkaar om de tafel gaat en is dus ook een ‘stok achter de deur’.

Enkele resultaten:

 • Halfjaarlijks overleg met Burgemeester en Wethouders
 • Periodieke afstemming met gemeentelijke afdelingen
 • Meldingen openbare ruimte worden opgepakt door de gemeente
 • Verkenning: overdracht van beheer en onderhoud

De ambities voor de toekomst zijn de volgende:

 • Basispakket parkmanagement 2019 is gereed
 • Samenwerking
 • Toekomstbestendig
 • Schoon en heel
 • Veilig
 • Kwalitatief
 • Zichtbaar
 • Duurzaam

Tot slot was het woord aan gastheer Ton Sels over BIZ op Spoorzicht in Nieuw-Vennep. Volgens Ton passen de kenmerken van een BIZ perfect bij de ambities van Spoorzicht en is het grote voordeel dat de regie bij de ondernemers ligt. Belangrijk is te accepteren dat niet alles in een keer kan worden opgelost. BIZ op Spoorzicht is begonnen met beveiliging, glasvezel, groenonderhoud, gladheidsbestrijding en het meenemen van ieders belang, want iedereen betaalt mee. Glasvezel aanleggen is niet goedkoop maar het scheelt wanneer aanleg van glasvezel voor zowel camera’s als bedrijven wordt uitgevoerd, deels gesubsidieerd met HIRB. Inmiddels wordt het terrein goed onderhouden en kan er verder aan de slag worden gegaan met duurzaamheidsambities. Zo wordt er, in samenwerking met Ons Tweede Thuis, gewerkt aan een centraal afvalinzamelingspunt, waarin recycling centraal staat. Er zijn ook plannen voor een demo ruimte voor duurzame energie met onder andere informatie over zonnepanelen en energiebesparing. Ook is gewerkt aan een nieuw groenplan waardoor de inrichting van en het verblijf in het gebied nog verder geoptimaliseerd wordt. BIZ op Spoorzicht laat tevens zien dat de bijdrage van ondernemers jaarlijks kan afnemen, indien de basis op orde is.

Een aantal resultaten van BIZ op Spoorzicht:

 • Collectieve beveiliging functioneert voor alle bedrijven
 • Camera’s geplaatst en operationeel
 • Glasvezel op Spoorzicht in verband met cameratoezicht
 • Gladheidsbestrijding functioneert prima
 • Extra funding vanuit provincie
 • Ondernemers zien verbeteringen
 • Ondernemers investeren samen 1 miljoen!
 • Vrijwel geen leegstand
 • Afname incidenten op Spoorzicht
 • Grotere betrokkenheid ondernemers bij Spoorzicht

De ambities voor de toekomst zijn de volgende:

 • Collectieve beveiliging blijft topprioriteit!
 • Nadruk op services en duurzaamheid
 • Overdracht groenonderhoud van gemeente naar BIZ-fonds
 • Verhogen kwaliteit en verduurzamen groenaanleg en -onderhoud
 • Gebruik subsidies vanuit provincie en gemeente
 • Realiseren centrale faciliteiten (Ons Spoorzicht) voor gezamenlijk gebruik (vergaderen, lunchcorner, spreekkamers, afvalinzameling, postbezorging, shuttledienst, demo duurzaamheid en innovatie)

Een aantal lessen die ook voor uw bedrijventerrein nuttig kunnen zijn:

 • Zorg voor een integrale aanpak tussen ondernemers, gemeente en andere relevante stakeholders.
 • Doorzetten loont! Zorg voor draagvlak en laat je niet weerhouden door enkele ondernemers die alleen naar hun eigen belang kijken.
 • Gebruik het Keurmerk Veilig Ondernemen ook om de samenwerking tussen ondernemers te versterken.
 • De basis moet op orde zijn; schoon, heel en veilig voordat ondernemers bereid zijn om te investeren in duurzaamheid.
 • Breng de behoefte van zoveel mogelijk maar bij voorkeur alle ondernemers goed in beeld om hier gericht op in te kunnen spelen.
 • “Maak werk met werk” zodat kosten bespaard kunnen worden. Combineer bijvoorbeeld camerabewaking met glasvezel.
 • Een BIZ leidt tot meer binding tussen ondernemers en kan inkomsten genereren waardoor de kwaliteit op bedrijventerreinen verbeterd wordt en ook duurzaamheidsambities ingevuld kunnen worden.

Download hier de presentaties die 20 november zijn gegeven.

Projectbureau Herstructurering Bedrijventerreinen (PHB) ondersteunt (kosteloos) gemeenten en ondernemers (verenigingen) bij het opzetten van georganiseerd beheer, het aanvragen van provinciale subsidies (OTW- en HIRB-subsidies) het opstellen van een plan van aanpak en het koppelen aan voorbeelden en ervaren adviseurs. Ook bij het uitvoeren van uw ambities op het thema duurzaamheid kunt u gebruik maken van PHB.