Vacature: Voorzitter Raad van Commissarissen

Algemeen

Schiphol Area Development Company (SADC) is een duurzame, publiek-private gebiedsontwikkelaar van hoogwaardige, goed bereikbare, (inter-)nationaal concurrerende werklandschappen (bedrijventerreinen, o.a. Schiphol Trade Park) in de Metropoolregio Amsterdam (MRA).

Daarnaast levert SADC een bijdrage aan het vestigingsklimaat in de regio door te investeren in netwerken en programma’s die het (economisch) ecosysteem van de Schipholregio versterken – bijvoorbeeld op het gebied van internationale marketing en acquisitie, verduurzaming en versterking van het logistieke vestigingsklimaat en het versterken van bestaande werklocaties in de MRA.

Naast financieel rendement via de verkoop en het tijdelijk gebruik van grond levert SADC maatschappelijk rendement in de vorm van:

 • Arbeidsplaatsen
 • Bijdrage aan de transitie naar een circulaire economie
 •  Versterking concurrentiepositie regio

SADC zet sterk in op innovatie in gebiedsontwikkeling (oa via virtueel net en digital twin) en het maken van de eigen gebieden tot showcases van duurzaamheid: gebieden waar mensen graag zijn, gebieden die bijdragen aan welzijn, gezondheid en geluk. Dat doet SADC vanuit de overtuiging dat duurzame gebieden toekomstwaarde hebben én omdat marktpartijen op zoek zijn naar een toekomstvaste, duurzame omgeving om te ondernemen. SADC creëert brede welvaart: werkgelegenheid, goede bereikbaarheid en sterke, economische ecosystemen in een internationaal concurrerend vestigingsmilieu. Daarnaast verkleint SADC de ecologische voetafdruk en versterkt het klimaatadaptiviteit, biodiversiteit en leefbaarheid. Zo draagt SADC bij aan de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties.

SADC is in 1987 opgericht door bestuurders die over eigen grenzen heen durfden te kijken om de economische potentie van stad en luchthaven optimaal te benutten, krachten te bundelen en daarmee de concurrentiepositie van de regio in (inter)nationaal verband te versterken. SADC heeft vier gelijkwaardige aandeelhouders (elk voor 25%): gemeente Haarlemmermeer, gemeente Amsterdam, provincie Noord-Holland en Schiphol Group.

 

Vier strategische opgaven op weg naar 2030

De hoofdtaak van SADC is hoogwaardige, integrale gebiedsontwikkeling in de Schipholregio. Dat vraagt om innovatie, marketing en acquisitie en toekomstgericht (scenario)denken.
Vier opgaven in de gebiedsontwikkeling van de Schipholregio vragen de komende jaren om extra aandacht en coördinatie:

I. Kwaliteit vasthouden en versterken
De opgave in de Schipholregio is een verschuiving van volume naar value. Schaarse ruimte maakt het vasthouden en versterken van kwalitatief hoogwaardige werkgebieden nog belangrijker. Tegelijkertijd ligt een grote transformatie- en herstructureringsopgave voor.

II. Verder verduurzamen: zichtbaar groener en gezonder
De afgelopen jaren heeft SADC voorop gelopen met hoge standaarden voor duurzame en circulaire gebiedsontwikkeling en nauw samengewerkt met ondernemers om te experimenteren met duurzame oplossingen. De opgave is om steeds de bakens te verzetten en zo steeds verder te verduurzamen.
De focus richting 2030 ligt op natuurpositieve gebiedsontwikkeling en zichtbare vergroening van werklocaties – zowel vanuit natuurwaarde, als vanuit welzijn, gezondheid en brede welvaart.

III. Innovatieve samenwerking
Wereldwijd zien we dat de economie in hoog tempo digitaliseert, internationaliseert en verduurzaamt. Tegelijkertijd signaleren we schaarste rondom ruimtegebruik, energie, stikstof, grondstoffen en talent. De opgave is om ook in deze regio vooruit te durven denken: er moet samen invulling gegeven blijven worden aan purpose-driven ondernemerschap en publiek-private samenwerking.
De rol van SADC zit in het stimuleren van sociale innovatie in ontwikkeling en gebruik van werklocaties.

IV. Gebiedsontwikkeling Enter[NL]
Doortrekking van de Noord/Zuidlijn in Enter [NL] van Amsterdam Zuid tot Hoofddorp definieert gebiedsontwikkeling in de regio richting 2030. SADC ziet voor zichzelf een belangrijke rol bij de ontwikkeling van dit gebied. De opgave is om vanuit brede welvaart zowel financiële als maatschappelijke waarde te creëren, in samenhang met de bereikbaarheidsopgave. Dat vraagt om goede afstemming op regionaal niveau.

Organisatiestructuur

Het bestuur van SADC bestaat uit één lid, Eva Klein Schiphorst en wordt ondersteund door
de directeur Financiën (Arno Jansen), de directeur Projecten (Pieter Dijckmeester) en de bestuurssecretaris (Diana Visser).

De Raad van Commissarissen (RvC) oefent toezicht uit op het functioneren van de
directeur-bestuurder, de uitvoering van de strategie en de algemene gang van zaken in de organisatie. SADC past de beginselen van de Corporate Governance Code toe voor zover praktisch haalbaar en toepasbaar.

De RvC van SADC bestaat uit vier commissarissen (één per aandeelhouder) en een onafhankelijk voorzitter. De zittingstermijn van de voorzitter (en overige commissarissen) bedraagt 4 jaar, met mogelijkheid van in principe éénmalig verlenging van één termijn.

De AVA vergadert tweemaal per jaar. Daarnaast zijn er regelmatig informele bijeenkomsten met aandeelhouders.

Er zijn 31 mensen in vaste dienst van SADC en ca. 10 personen worden extern ingehuurd.

Het kantoor van SADC is gevestigd op Schiphol.

Organisatiecultuur

Gemeenschappelijke deler in de SADC cultuur zijn dekern waarden ‘Verbinding, Innovatief en Professioneel.
Medewerkers zijn de SADC-organisatie en zijn bepalend voor de performance en de uitstraling van het bedrijf. Een bedrijf dat professionaliteit hoog in het vaandel heeft staan. Onze medewerkers ervaren dit ook zo en zijn betrokken en voelen zich verantwoordelijk voor SADC. Zij vinden het leuk en belangrijk om doelstellingen en ambities te realiseren. Zij willen graag vooroplopen in hun vakgebied en omarmen ontwikkelingen, bijvoorbeeld op het gebied van duurzaamheid en digitalisering.

Het is voor medewerkers een automatisme om over grenzen heen te kijken, ontwikkelingen te volgen die van invloed kunnen zijn op hun werkgebied en op de lange termijn te denken. Binnen SADC wordt geven van en vragen om feedback gezien als een manier om te leren van elkaar. Daardoor groeien wij als professionals. SADC werkt aan gebiedsontwikkelingen waar altijd het evenwicht tussen commerciële resultaten, ecologische resultaten en maatschappelijke impact in evenwicht moet worden gebracht. Wij zien een uitdaging in deze balans voortdurend te bewaken en wij zorgen ervoor dat we een netwerk hebben dat ons in staat stelt om te handelen als dat nodig is.

DE POSITIE

Voorzitter Raad van Commissarissen

Door het aflopen van de zittingstermijn van de voorzitter de heer J.C.M.A. Gillis (juni 2024) ontstaat de vacature voor voorzitter RvC SADC. De voorzitter wordt op voordracht van de RvC benoemd door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders. De voorzitter vormt de brug tussen directie en RvC. Advisering van de directie en het voorbereiden van vergaderingen zijn belangrijke taken van de voorzitter. De voorzitter vervult een intermediaire rol bij het interne toezicht op het handelen van de organisatie.

Bij de samenstelling van de RvC wordt gestreefd naar heterogeniteit en diversiteit wat betreft maatschappelijke achtergrond, leeftijd, ervaring, gender en etniciteit.

De voorzitter tekent net als de overige commissarissen de SADC – “Code of Conduct” om dit te bevestigen. De voorzitter neemt een leidende rol binnen de RvC voor het naleven van deze principes.

Binnen de totale RvC, dienen de volgende kennis- en ervaringsgebieden (verdeeld onder de leden) aanwezig te zijn:

 • Expertise op het gebied van duurzame gebiedsontwikkeling en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen;
 • Expertise op het gebied van commercieel vastgoed in relatie tot gebiedsontwikkeling;
 • Expertise op het gebied van circulaire economie;
 • Kennis van financiën, verslaglegging en interpretatie van management informatie met specifieke kennis van vastgoed financieringsvraagstukken in relatie tot gebiedsontwikkeling en risicomanagement;
 • Bestuur, juridische en fiscale zaken, automatisering;
 • Kennis van organisatie, personeel- en sociaal beleid;
 • Kennis van nieuwe ontwikkelingen op het gebied van duurzame gebiedsontwikkeling en innovatie.

Voorts dienen alle leden van de RvC te beschikken over de volgende meer persoonlijke kwaliteiten/competenties:

 • Vermogen en attitude om inhoud te kunnen geven aan de klankbordfunctie;
 • Integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel, een onafhankelijke opstelling en zelfkritisch vermogen;
 • Voldoende beschikbaarheid en energie om zich in te zetten voor een adequate invulling van de functie;
 • Beschikt over een juist evenwicht in betrokkenheid en bestuurlijke afstand;
 • Vermogen om de adviserende en toezichthoudende rol in teamverband uit te kunnen oefenen;
 • Vermogen om op strategisch niveau te kunnen acteren door zich op hoofdlijnen een oordeel te kunnen vormen over het bestuur voorgelegde aangelegenheden en om het beleid van SADC in ruime zin te kunnen toetsen.

Specifieke profielkenmerken voor de voorzitter van de Raad van Commissarissen

Naast het bovengenoemde en meer specifiek voor de vacante positie dienen bij de nieuw aan te trekken voorzitter tenminste de volgende kennis- en ervaringsgebieden (hard skills) en meer persoonlijke kwaliteiten/competenties (soft skills) vertegenwoordigd te zijn:

‘Hard skills’

 • Kennis en ervaring op bestuurlijk of directieniveau in het bedrijfsleven en/of overheid.
 • Uitgebreide kennis van financiële vraagstukken, inclusief kennis van toezichtwetgeving
  van de financiële sector.
 • Ervaring met de praktijk van commercieel vastgoed en gebiedsontwikkeling is een pre.
 • Kennis en ervaring met actuele thema’s in de gebiedsontwikkeling zoals energietransitie, duurzaamheid, klimaatadaptatie en circulaire economie is een pre.
 • Ervaring met complexe politiek bestuurlijke samenwerkingsverbanden.
 • Heeft overzicht, is sterk in de procedure en gericht op besluitvorming.

‘Soft skills’

 • Een uitgebalanceerde persoonlijkheid en stressbestendig.
 • Is betrokken bij de maatschappelijke opdracht van SADC en heeft zakelijke souplesse om scherpe inhoudelijke kritische vragen te stellen.
 • Is reflectief, integer, mensgericht en intrinsiek betrokken bij de organisatie.
 • Kan relativeren, is geduldig en tolerant.
 • Is een uitstekende netwerker, verbindend en beschikt over een sociale antenne.
 • Beschikt over een coöperatieve stijl van samenwerken en beïnvloeden, is groepsgericht.
 • Uitstekend gevoel voor bestuurlijke en maatschappelijke verhoudingen en beschikt over politieke sensitiviteit.
 • Is in staat de belangen van de organisatie en alle aandeelhouders op een gedegen wijze mee te wegen en te betrekken bij de besluitvorming.
 • Is in staat dividend te halen uit diversiteit: hij of zij telt niet de verschillen, maar laat het verschil tellen en renderen.

Vergoeding en tijdsbesteding

De RvC vergadert regulier vijf keer per jaar en er vindt elk jaar een educatieve dag plaats. Tevens neemt de RvC deel aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders. Daarnaast vinden er enkele werkbezoeken per jaar plaats en wordt beschikbaarheid verwacht voor ad-hoc bijeenkomsten. De honorering van de voorzitter bedraagt €19.961 per jaar en een onkostenvergoeding van €1.362.

De werving is uitbesteed aan The Executive Network.

Uitsluitend schriftelijke reacties worden in behandeling genomen via e-mail:
vacature.sadc@ten.nl

Sluitingsdatum: 20 december 2023