Verslag Kennisbijeenkomst Glasvezel op (bestaande) bedrijventerreinen

  17 januari 2017  |    Kennisartikel, Nieuws

Een aantal best practices vanuit de Metropoolregio Amsterdam toegelicht

Hoe kan men op (bestaande) bedrijventerreinen het aanleggen van een glasvezelnetwerk het beste aanpakken? Het aanleggen van glasvezelnetwerk op bedrijventerreinen, zeker op bestaande, is een uitdaging waar veel gemeenten, ondernemersverenigingen en gebiedsontwikkelaars op dit moment mee te maken hebben. Op 13 december 2016 hebben Duncan van Lieshout (Netoperator Nederland B.V.), Dennis Meerburg (SADC), Linda van der Wal (gemeente Uithoorn) en Mark Visser (Mica IT) tijdens de Kennisbijeenkomst van PHB uitleg gegeven over hoe zij met deze uitdaging omgaan.

Netoperator Nederland B.V.
Duncan van Lieshout, netmanager bij Netoperator Nederland B.V., geeft een toelichting op het open glasvezelnetwerk. Vanuit eigen ervaring weet Van Lieshout dat het op bestaande bedrijventerreinen lastig kan zijn om een glasvezelnetwerk aangelegd te krijgen. Meer traditionele aanbieders van glasvezelnetwerk geven volgens hem vaak aan dat het aanleggen van een glasvezelnetwerk op bestaande bedrijventerreinen een voor hen niet haalbare businesscase is. Belangrijke reden hiervoor is de geringe animo onder ondernemers. Om aanleg voor deze aanbieders toch winstgevend te maken, vragen ze vaak erg hoge aanlegkosten aan ondernemers. Het gevolg hiervan is dat de aanleg van een glasvezelnetwerk vaak uitblijft en de ondernemers een trage internetverbinding houden die daarnaast ook nog eens relatief duur is.

Netoperator heeft hier een oplossing op gevonden. Netoperator legt open glasvezelnetwerken aan op bestaande bedrijventerreinen en neemt ook de kosten hiervan voor haar rekening. Het openglasvezelnetwerk kan vervolgens wel weer door alle aanbieders van glasvezelinternet worden gebruikt. Door middel van een slim exploitatiemodel waarbij eindgebruikers een vast bedrag per maand betalen, kan Netoperator het aanleggen van openglasvezelnetwerken op bestaande bedrijventerreinen winstgevend maken. Daarnaast heeft Netoperator een combinatie gevonden in het aanleggen van een glasvezelnetwerk met beveiligingscamera’s waarvan de beelden verstuurd kunnen worden via een glasvezelnetwerk. Het budget dat ondernemers- of parkmanagementverenigingen op bedrijventerreinen hebben voor het aanleggen van beveiligingscamera’s kan hierdoor ook gebruikt worden om het aanleggen van het glasvezelnetwerk (deels) te financieren. Dit drukt de kosten voor Netoperator.

De presentatie van Van Lieshout leert ons dat het op bestaande terreinen erg nuttig kan zijn om via de beheerorganisatie van een bedrijventerrein (zoals een parkmanagementvereniging) het aanleggen van een (open)glasvezelnetwerk op te pakken. Dit is met name nuttig in situaties waar traditionele aanbieders niet willen investeren in het aanleggen van een glasvezelnetwerk. Deze beheerorganisatie kan vervolgens met een partij als Netoperator Nederland B.V. om de tafel om de financierings- en aanlegopties te bespreken.

Meer weten? Neem contact op met Duncan van Lieshout van Netoperator Nederland B.V. via duncan.vanlieshout@netoperator.nl.

Klik hier voor de presentatie van Netoperator Nederland B.V.

Gemeente Uithoorn
Linda van der Wal van de gemeente Uithoorn en Mark Visser van Mica IT hebben het aanleggen van een glasvezelnetwerk op bestaande bedrijventerreinen op een andere manier aangepakt.  Ondernemers op het bedrijventerrein Uithoorn,  waaronder Mica IT, hebben behoefte aan sneller internet. Aanbieders van  glasvezel gaven aan geen glasvezel te willen aanleggen omdat de business case niet haalbaar was of dat de aansluitkosten te hoog zouden worden.  Ondernemers op het bedrijventerrein hebben daarom zelf de handschoen opgepakt en onderzocht of aanleg van een glasvezelnetwerk op het bedrijventerrein Uithoorn haalbaar is. De gemeente heeft hiervoor een HIRB-subsidie van de provincie Noord-Holland ontvangen.

Als eerste stap is er een inventarisatie gedaan naar de behoefte aan glasvezel bij ondernemers. Deze inventarisatie heeft geresulteerd in een lijst van zo’n vijftig geïnteresseerde ondernemers. Stichting Glasvezel Gemeente ondersteunt de ondernemers op het bedrijventerrein met het stellen van de juiste randvoorwaarden, het opstellen van het netwerkdesign, de financiering en organisatiestructuur, het vinden van aanbieders en het aanvragen van de vergunningen. Het uitgangspunt is het aanleggen van een open glasvezelnetwerk zodat alle ondernemers nu en in de toekomst aangesloten kunnen worden. Het netwerk wordt gefinancierd door het Ondernemersfonds en externe financiers. De gemeente heeft in dit project een aanjagende, faciliterende en financieringsrol vervult.

Wat Visser en Van der Wal ons kunnen leren is dat het mogelijk maken van een glasvezelnetwerk op bestaande bedrijventerreinen niet per se afhankelijk is van het initiatief van de grote partijen die glasvezelnetwerken aanleggen hoeft te komen. Gemeenten en geïnteresseerde ondernemers kunnen de aanleg van een dergelijk netwerk ook zelf initiëren, faciliteren en voorbereiden. Indien u meer wilt weten over het project in de gemeente Uithoorn, kunt u contact opnemen met Linda van der Wal van Gemeente Uithoorn of met Mark Visser van Mica IT via linda.van.der.wal@uithoorn.nl en mark@mica-it.nl.

Klik hier voor de presentatie van de gemeente Uithoorn.

Schiphol Trade Park
De presentatie van Dennis Meerburg van SADC richt zich niet op het aanleggen van een glasvezelnetwerk op bestaande bedrijventerreinen maar juist op nog te ontwikkelen bedrijventerreinen. SADC ontwikkelt meerdere bedrijventerreinen in de regio waaronder Schiphol Trade Park (STP). STP is een nog grotendeels te ontwikkelen bedrijventerrein waar duurzaamheid en innovatie twee centrale thema’s zijn. Het hebben van een goed datacommunicatienetwerk is voor nieuwe vestigers een vereiste op STP. Voor STP is een business case met verschillende scenario’s ontwikkeld ten behoeve van het aanleggen van een eigen open glasvezelnetwerk. Hieruit werd duidelijk dat de kosten voor het aanleggen van een eigen glasvezelnetwerk zelfs in het meest tegenvallende scenario binnen tien jaar zou worden terugverdiend. Daarom is er vanuit STP voor gekozen om de stap te nemen om het netwerk vanuit het project aan te leggen, te beheren en te onderhouden, en dit als onderdeel binnen het  gebiedsmanagement aan de vestigers aan te bieden.

Meerburg lichtte toe dat aanleg en beheer vanuit het project meerdere voordelen heeft ten opzichte van de traditionele manier c.q. uitbesteding hiervan. Zo is er ook op STP voor gekozen om het glasvezelnetwerk aan te sluiten op de beveiligingscamera’s. Daarnaast kan men zelf, vooraf, bepalen per wanneer en waar het netwerk moet komen te liggen. Dit geeft meer controle. Ook is het nu niet langer nodig dat verschillende internetproviders op een later tijdstip aanlegwerkzaamheden op STP moeten uitvoeren. Klanten kunnen echter wel zelf bepalen van welke provider ze internet willen afnemen. Dit is noodzakelijk in verband met de contractuele verplichtingen die klanten vaak hebben.

Wat de presentatie van Meerburg ons leert is, dat het op nog te ontwikkelen bedrijventerreinen om meerdere redenen slim kan zijn om het zelf aanleggen van een open glasvezelnetwerk te overwegen.

Indien u meer wilt weten over dit project kunt u contact opnemen met Dennis Meerburg van SADC via D.Meerburg@sadc.nl.

Klik hier voor de presentatie van Schiphol Trade Park.