Wijzigingen HIRB-subsidie Toekomstbestendige werklocaties

  16 augustus 2017  |    Nieuws

Provincie Noord-Holland maakte in juli de nieuwe HIRB-regelingen bekend. De regeling is behoorlijk gewijzigd ten opzichte van voorgaande jaren. Projectbureau Herstructurering Bedrijventerreinen (PHB) geeft hieronder nog even een uitleg over de HIRB in het algemeen, de wijzigingen ten opzichte van vorig jaar, en contactmogelijkheden voor hulp en advies bij het aanvragen van de subsidie.

Waarom HIRB?
Voldoende bedrijventerreinen met duurzame en toekomstbestendige faciliteiten maken Noord-Holland aantrekkelijk als vestigingsplaats voor ondernemers.

Om leegstand terug te dringen stimuleert de provincie vernieuwing, verduurzaming en herbestemming van bestaande bedrijventerreinen en kantoorlocaties. De gemeenten in Noord-Holland stemmen hun ruimtelijke plannen regionaal af.

Toekomstbestendige werklocaties (HIRB)
De provincie geeft subsidie voor het verbeteren en verduurzamen van bestaande bedrijventerreinen. Door bestaande terreinen voor ondernemers aantrekkelijk te houden of weer aantrekkelijk te maken is er minder behoefte aan het ontwikkelen van nieuwe bedrijventerreinen. Voor de periode 2017-2019 is in het coalitieakkoord ‘Ruimte voor Groei’ ruim € 10 miljoen uitgetrokken om dit programma voort te zetten. Naast herstructurering worden vanuit dit programma ook beheer, duurzame maatregelen, transformatie en aanleg van digitale infrastructuur gestimuleerd.

Het betreft de subsidieregelingen voor Herbestemming en Intelligent Ruimtegebruik van Bedrijventerreinen (HIRB) voor fysieke maatregelen en voor maatregelen ter Ondersteuning van Toekomstbestendige Werklocaties.

Behoud door beheer
Met een bijdrage uit de subsidieregeling HIRB zijn tussen 2004 en 2016 een groot aantal Noord-Hollandse bedrijventerreinen opgeknapt. De provincie investeert met de HIRB-regeling nu ook in het beheer van de bedrijventerreinen. Hierdoor wordt de gerealiseerde kwaliteit behouden en blijven deze bedrijventerreinen aantrekkelijk voor ondernemers. Om gemeenten en bedrijven hierover te adviseren kan contact worden opgenomen met één van de twee ambassadeurs ‘Beheer Bedrijventerreinen’: Hilco van der Wall (wall@appm.nl) of Jaap van Bezooijen (bezooijen@appm.nl).

Duurzame Maatregelen
De provincie stimuleert met de HIRB-subsidie ook het nemen van duurzame maatregelen op bedrijventerreinen. Duurzame maatregelen zijn bijvoorbeeld zonnepanelen op bedrijfspanden, oplossingen voor waterberging of het verbinden van (afval)stromen. Ondernemers en gemeenten kunnen voor advies contact opnemen met Arie-Willem Bijl van het Servicepunt Duurzame Energie: ariewillem.bijl@overmorgen.nl.

Het Servicepunt Duurzame Energie organiseert ook informatiebijeenkomsten over dit onderwerp.

Wonen en winkelen op bedrijventerreinen
De manier waarop we werken verandert continu onder invloed van allerlei maatschappelijke en technische ontwikkelingen. Zo komen er steeds meer ZZP’ers en kleine bedrijven, die steeds vaker thuis, in koffiezaken of op andere ontmoetingsplekken willen werken. Onder invloed van technologische vooruitgang gaan werken en wonen op dezelfde locatie steeds beter samen. De behoefte aan traditionele bedrijventerreinen of kantoorlocaties neemt daarmee af. De provincie draagt met de HIRB-subsidie bij aan onderzoeken van gemeenten of bedrijven(verenigingen) om de mogelijkheden van transformatie voor hun bedrijventerreinen te onderzoeken. Met vragen over dit onderdeel van de HIRB kan contact worden opgenomen met Wout Berkers: berkersw@noord-holland.nl.

Snel internet/glasvezel op bedrijventerreinen
Snel internet is tegenwoordig een basisbehoefte, of je nu een multinational of een zzp’er bent. Een gezamenlijke aanvraag voor de aanleg van snel-internet-voorzieningen (zoals glasvezel) zorgt voor een (financieel) aantrekkelijker aanbod van marktpartijen. De provincie draagt vanuit de HIRB-subsidie bij aan de vraagbundeling van ondernemers op bedrijventerreinen. Met vragen over dit onderdeel van de HIRB kan contact worden opgenomen met Wout Berkers: berkersw@noord-holland.nl.

Hulp/advies bij een subsidieaanvraag?
Projectbureau Herstructurering Bedrijventerreinen (PHB) geeft gemeenten en/of ondernemingen gratis hulp of advies voor het indienen van een HIRB-subsidie. Schroom niet, en neem gerust contact met ons via info@projectbureauherstructurering.nl of telefonisch op 06 – 15 87 74 79 (Isaac Roeterink). Ook als u nog geen concrete projecten heeft kunnen wij u adviseren.

Bron: Provincie Noord-Holland