28 juni bijeenkomst: Gestapelde Bedrijfsgebouwen. Intensivering ruimtegebruik. Binnenstedelijke verdichting.

  1 juni 2023  |    PHB

Gestapelde bedrijfsgebouwen. Intensivering Ruimtegebruik. Binnenstedelijke verdichting.
Het zijn al jaren wensen van veel bestuurders, planologen, stedenbouwkundigen en beleidsmakers. In een voller wordende Metropoolregio Amsterdam, waar gemeenten naarstig op zoek zijn naar woningbouwlocaties, valt het oog vaak op (binnenstedelijke) bedrijventerreinen. Het ruimtegebruik op deze terreinen is vaak extensief, bebouwing is verouderd en weinig duurzaam en de locaties zijn interessant voor woningbouw. Anderzijds zijn deze bedrijventerreinen ook hard nodig voor stadsverzorgende bedrijven, stadsdistributie en andere bedrijvigheid, die je niet allemaal naar de periferie van de Metropoolregio wil verdrijven. Behalve dat dat zou betekenen dat loodgieters en dakdekkers elke dag van heinde en verre zouden moeten komen reizen voor een klus in de stad, bieden de binnenstedelijke bedrijventerreinen ook een betaalbare werkplek aan praktisch geschoolde werknemers en zijn ze een bron van creativiteit die een stad een inclusieve stad maken.

Gestapelde bedrijfsruimte, waarmee ruimte wordt vrijgemaakt voor andere bestemmingen en functies, maar waarmee ruimte voor bedrijvigheid in de stad behouden blijft, kan een oplossing bieden. Maar de praktijk is weerbarstig. De bouwkosten van zo’n gestapeld bedrijfsgebouw zijn immers veel hoger dan bij reguliere bedrijfsgebouwen, de ontsluiting op de verdiepingen is een enorme uitdaging en het mengen van bedrijfsruimte met andere bestemmingen, zeker met wonen, zorgt voor de nodige uitdagingen. Daarom zijn voorbeelden van gestapelde bedrijfsruimte nog schaars. Maar door druk op de schaarse ruimte zijn er de laatste jaren, met name in Amsterdam, een aantal interessante ontwikkelingen in gang gezet die ook interessant voor andere gemeenten kunnen zijn.

PHB organiseert daarom samen met de Gemeente Amsterdam een kennisbijeenkomst over gestapelde bedrijfsruimte. Projectontwikkelaars, architecten, stedenbouwkundigen en andere experts zullen uit de doeken doen hoe zij bezig zijn om gestapelde bedrijfsgebouwen letterlijk van de grond te laten komen. Er zullen verschillende projecten gepresenteerd worden. De kennisbijeenkomst wordt afgesloten met een paneldiscussie, waar ook volop ruimte zal zijn voor vragen vanuit het publiek. De bijeenkomst is interessant voor professionals vanuit gemeenten, architecten- en adviesbureaus, ontwikkelende partijen, beleggers en ondernemers die geïnteresseerd zijn in dit onderwerp.

PROGRAMMA

Verschillende Amsterdamse projecten met gestapelde bedrijfsgebouwen zullen aan u gepresenteerd worden. Thema’s als haalbaarheid, logistiek, menging van functies, stedenbouw, architectuur, bouwkosten, aantrekkelijkheid voor bedrijven en beleggers etc. zullen aan bod komen.

Holterbergdistrict Amstel III – Prototypes Wooden City met gestapelde bedrijfsruimte
Gebiedsontwikkelaar Wooden City wil samen met de gemeente Amsterdam en andere partners het Holterbergdistrict in de Bedrijvenstrook Amstel III Zuidoost herontwikkelen tot een innovatief en hoogstedelijk technology & artificial intelligence cluster met een ambitieus werk-, woon- en voorzieningenprogramma. Om dit ruimtelijk mogelijk te maken zal de huidige bedrijfsruimte grotendeels gesloopt moeten worden en in gestapelde vorm herbouwd in zogenaamde prototypes, waardoor er uiteindelijk plek is voor 150% meer bedrijfsruimte in het gebied. Jorden Goossenaerts, ontwikkelaar van Wooden City en architect bij Conix RDBM Architects, vertelt u over de plannen van Wooden City en de uitdagingen waar hij tegenaan loopt bij de ontwikkeling van de prototypes met gestapelde bedrijfsgebouwen. De gemeente heeft inmiddels een principenota voor de hele bedrijvenstrook Amstel III vastgesteld en de projectnota voor het deelgebied Holterbergdistrict zal naar verwachting binnenkort worden vrijgegeven voor inspraak. Bart Peters en Arjan Snellenberg (projectmanager respectievelijk stedenbouwkundige bij de gemeente Amsterdam) vullen aan wat de belangrijkste uitdagingen voor de gemeente zijn.

Multifunctionele gestapelde bedrijfsgebouwen in Sloterdijk
Sloterdijk Rhônepark en Donauhoek vormen samen een bedrijventerrein aan de westkant van Amsterdam. Met de eigenaren van de gebouwen en nieuwkomers probeert de Gemeente de komende 20 jaar het gebied om te vormen en te verdichten tot een gemengd gebied met meer ruimte voor werken, door middel van het stapelen van bedrijfsgebouwen en dit te combineren met andere functies zoals kantoren, voorzieningen en ruimte voor recreatie. Door in de nieuw te ontwikkelen ge gebouwen bedrijfsruimtes op elkaar te stapelen ontstaat er meer ruimte om stadsverzorgende bedrijven en nieuwe bedrijven een plaats te geven in Amsterdam. Een van de ontwikkelingen in het gebied is het OVEC Gebouw. De nieuwbouw heeft 15 lagen met een maximale hoogte van 61 meter. Er komt ook een parkeergarage met een ingang op eigen terrein. Op het dak van de achtste verdieping komt een publiekstoegankelijk terrein voor urban sports met een sintelbaan. Op de begane grond is er ruimte voor horeca, cultuur, maatschappelijke functies en door het gebouw loopt een logistieke straat voor het laden en lossen van vrachtwagens die verschillende via de goederenliften de verschillende bedrijfsruimtes in het gebouw met elkaar verbindt. Daarboven komen 7 lagen met bedrijfsruimten die bedoeld zijn voor het maken van tastbare, innovatieve en creatieve producten, die niet in een kantooromgeving gemaakt kunnen worden. In de 7 lagen daarboven komt ruimte voor kantoren. Architect Harry Abels van Abels & Partners Architecten vertelt u hoe de puzzel van functionele, logistieke programmatische, stedenbouwkundige, duurzame en esthetische eisen door hem gelegd zijn, en welke uitdagingen hij hier tegenkwam. De inleiding zal worden gedaan door Harry Wien en de stedenbouwkundige randvoorwaarden voor het gebied zullen worden toegelicht door Martien Borggreve, projectmanager respectievelijk stedenbouwkundige van de gemeente Amsterdam.

Kavel 18 Buiksloterham
Buiksloterham verandert van een industrieel bedrijventerrein in een gemengd stedelijk gebied gericht op wonen en werken. In dit gebied aan de Noordelijke IJ-Oevers kunnen in totaal ruim 8.500 woningen gebouwd worden. In de herijkte Investeringsnota 2020 zijn de plannen opgenomen voor Buiksloterham voor tot 2033. Het gaat over nieuwbouw van woningen, maar ook over de ruimte die er is voor productieve bedrijvigheid, groen en maatschappelijke voorzieningen en over duurzaamheid en circulariteit. Kavel 18 wil de gemeente tenderen voor onder andere een gemengd gestapeld bedrijfsgebouw. Waarom wordt ingezet op een gestapeld bedrijfsgebouw? Wat moet er gebeuren om deze tender tot een succes te maken? Stedenbouwkundige Jan Spaans en adviseur Joris Lucas, beiden werkzaam bij de gemeente Amsterdam, praten u bij over wat er nodig is om tot een succesvolle tender met goede inschrijvers te komen en de uitdagingen waar de gemeente daarbij tegen aanloopt.

Paneldiscussie en netwerkborrel
In een paneldiscussie onder leiding van Frank Voorbergen van PHB met ambtelijk opdrachtgever Martijn Overmulder en panelleden architect Peter Couwenbergh (Amsterdam Logistics Cityhub), Oep Schilling (Fiction Factory), Agnes Munk (marktconsultatie Kavel 18) zal worden ingegaan op de nut & noodzaak en de mogelijkheden & onmogelijkheden die de ontwikkeling van gestapelde bedrijfsgebouwen met zich mee brengt. Er zal volop ruimte zijn voor vragen vanuit het publiek. Na de paneldiscussie kunt het gesprek zal voortzetten in een netwerkborrel.

Wanneer en waar?

Woensdag 28 juni
15.00 – 17.00 uur (met netwerkborrel tot 18.00 uur)

De bijeenkomst vindt plaats in het auditorium van het Projectbureau Zuidoost aan De Entree 300 in Amsterdam Zuidoost.

Deze locatie is goed bereikbaar per OV (op loopafstand van treinstation Bijlmer Arena). In de (betaalde) parkeergarage P3 is ruim voldoende parkeerplek beschikbaar.

Aanmelden

U kunt zich aanmelden voor de kennisbijeenkomst door een e-mail te sturen naar Monci Klein Langenhorst, m.kleinlangenhorst@sadc.nl.

Wij willen benadrukken dat de kennisbijeenkomst weliswaar openstaat voor alle geïnteresseerden, maar dat PHB alleen gemeenten in de MRA en bedrijven, parkmanagement- en ondernemersverenigingen op bedrijventerreinen kan ondersteunen.

Heeft u een specifieke vraag die binnen het programma valt, stelt u deze dan gerust vooraf. Dan zorgen wij ervoor dat uw vraag wordt beantwoord. U kunt uw vragen mailen naar Monci Klein Langenhorst.

U kunt deze uitnodiging ook doorsturen naar relaties en collega’s voor wie deze bijeenkomst ook interessant is.