Circulair ontwikkelen

De transitie naar een circulaire economie is in volle gang. In dit nieuwe economisch model volgen innovaties elkaar in hoog tempo op.

Het gaat daarbij om product-, proces- en systeeminnovaties in alle domeinen. Wij willen een actieve rol spelen in deze transitie, omdat wij kansen zien. Kansen om al doende te leren, te innoveren en waarde toe te voegen. Die waardecreatie kunnen we op verschillende manieren en schaalniveaus realiseren. Daarbij gaat het om onze eigen bedrijfsvoering, de werkmilieus die wij ontwikkelen en de beïnvloeding van onze regio.

Circulaire gebiedsontwikkeling

Wij passen op maat circulaire principes toe bij het ontwikkelen van haar bedrijfslocaties. Passend bij de mate van invloed die wij hebben, ontwikkelen we circulaire principes voor ons dagelijks handelen, met als doel geen waardeverlies en inzet op waardecreatie. Het is een proces van al doende leren voor onszelf en de partners waarmee wij werken. Wij delen onze kennis en ervaringen met de verschillende ‘communities’ en institutionele partijen die zich bezighouden met het ontwikkelen van de circulaire economie, om innovaties te stimuleren en belemmeringen weg te nemen.

Van duurzame naar circulaire gebiedsontwikkeling

We gaan verder dan onze huidige praktijk van duurzame ontwikkeling en gaan naar circulaire gebiedsontwikkeling. We zien daarbij vijf schaalniveaus, die wij nodig hebben om onze doelstellingen te realiseren en waarbij wij een verschillende mate van invloed hebben (control, guide, influence):

 • Onze eigen bedrijfsvoering: vanuit het principe ‘practice what you preach’, onder- zoeken we komend jaar hoe we onze eigen bedrijfsvoering circulair kunnen gaan maken. Daarbij kijken we wat op korte termijn mogelijk is en wat op langere termijn, bijvoorbeeld vanwege lopende verplichtingen.
 • Gebieden: we gaan uit van hergebruik van materialen, minimaal zonder kwaliteitsverlies, kringlopen sluiten, hernieuwbare energie inzetten, diversiteit stimuleren.
 • Gebouwen: wij stimuleren onze klanten en partners om vastgoed volgens circulaire principes te realiseren.
 • Bedrijven: wij proberen ondernemers maximaal te beïnvloeden om circulaire principes toe te passen in hun bedrijfsvoering. Dit doen we onder andere door hen in contact te brengen met bedrijven die ‘circulaire dienstverlening’ kunnen aanbieden, zoals bijvoorbeeld hernieuwbare energie.
 • Nationaal en regionaal: beïnvloeden dat belemmeringen in wet- en regelgeving voor circulaire ontwikkeling worden weggenomen. Hierbij gaat het vooral om het niveau van het bestemmingsplan en regelgeving ten aanzien van energie en water.
Denk bij circulaire gebiedsontwikkeling aan:
 • hergebruik van materialen in de openbare ruimte zonder kwaliteitsverlies
 • inzet en opwekking van hernieuwbare energie
 • het flexibel en divers inrichten van gebieden voor een waardevaste toekomst

Voorbeelden activiteiten SADC:

 • Op meerdere werklocaties worden bedrijven gestimuleerd om circulaire principes toe te passen
 • Circulaire aanbesteding woon- en bouwrijp maken Schiphol Trade Park
 • Circulair inrichtingsplan PolanenPark
 • Biobased brug Schiphol Logistics Park
 • Duurzaamheidsvereisten in aanbesteding voor Schipholparkeren Greenpark Aalsmeer
 • Nieuwe vestigers Business Park Amsterdam Osdorp aansluiten op WKO-systeem
 • Gebouweigenaren bewust maken van energieverbruik met online tool op Bedrijvenpark Amsterdam Osdorp
 • Acquisitie en marktkennis mede richten op circulaire bedrijven

 

"De transitie naar een circulaire economie is onontkoombaar."
Jeanet van Antwerpen, Directeur SADC