Circulair ontwikkelen

De transitie naar een circulaire economie is in volle gang. In dit nieuwe economisch model volgen innovaties elkaar in hoog tempo op.

Het gaat daarbij om product-, proces- en systeeminnovaties in alle domeinen. Wij spelen een actieve rol in deze transitie, omdat wij kansen zien. Kansen om al doende te leren, te innoveren en waarde toe te voegen. Die waardecreatie kunnen we op verschillende manieren en schaalniveaus realiseren. Daarbij gaat het om onze eigen bedrijfsvoering, de werkmilieus die wij ontwikkelen en de beïnvloeding van onze regio.

Circulaire gebiedsontwikkeling

Wij passen op maat circulaire principes toe bij het ontwikkelen van haar bedrijfslocaties. Passend bij de mate van invloed die wij hebben, met als doel geen waardeverlies en inzet op waardecreatie. Het is een proces van al doende leren voor onszelf en de partners waarmee wij werken. Wij delen onze kennis en ervaringen met de verschillende ‘communities’ en institutionele partijen die zich bezighouden met het ontwikkelen van de circulaire economie, om innovaties te stimuleren en belemmeringen weg te nemen.

Wat is circulaire gebiedsontwikkeling?

Bij circulaire gebiedsontwikkeling hanteren wij vijf schaalniveaus om onze doelstellingen te realiseren en waarbij wij een verschillende mate van invloed hebben (control, guide, influence):

 • Onze eigen bedrijfsvoering: vanuit het principe ‘practice what you preach’, maken we stap voor stap onze eigen bedrijfsvoering circulair. Beginnende bij de maatstaven van het maatschappelijk verantwoord ondernemen (ISO 26000) en verder.  Daarbij kijken we wat op korte termijn mogelijk is en wat op langere termijn, bijvoorbeeld vanwege lopende verplichtingen. Voorbeeldactiviteiten van SADC zijn:
 • Gebieden: we gaan uit van hergebruik van materialen, minimaal zonder kwaliteitsverlies, kringlopen sluiten, hernieuwbare energie inzetten, diversiteit stimuleren, flexibel inrichten voor een waardevolle toekomst. Voorbeeldactiviteiten van SADC zijn:
 • Gebouwen: wij stimuleren onze klanten en partners om vastgoed volgens circulaire principes te realiseren.
  • Voorbeeld is het afwegingskader circulaire gronduitgifte waarin is onderzocht welke stappen kunnen worden gezet om werklocaties circulair te ontwikkelen op het niveau van gebied, gebouw en gebruik
  • Gebouweigenaren bewust maken van energieverbruik met online tool op Business Park Amsterdam Osdorp
 • Bedrijven: wij proberen ondernemers maximaal te beïnvloeden om circulaire principes toe te passen in hun bedrijfsvoering. Dit doen we onder andere door hen in contact te brengen met bedrijven die ‘circulaire dienstverlening’ aanbieden, zoals de aanleg van zonnepanelen op daken.
 • Nationaal en regionaal: beïnvloeden dat belemmeringen in wet- en regelgeving voor circulaire ontwikkeling worden weggenomen. Hierbij gaat het vooral om het niveau van het bestemmingsplan en regelgeving ten aanzien van energie en water.
 • Afwegingskader circulaire gronduitgifte
  • Begin 2019 is vanuit het project Westas het rapport Circulaire werklocaties: afwegingskader voor gronduitgifte gelanceerd. SADC was hiervan samen met Stichting Kennisalliantie Bedrijventerreinen Nederland (SKBN), gemeente Haarlemmermeer, Port of Amsterdam en de gemeente Amsterdam trekker.
   In dit rapport wordt geschetst wat er nodig is om te bereiken dat ambitieuze circulaire opgaven worden doorgevoerd die zowel financieel haalbaar als ruimtelijk inpasbaar zijn. Op welke wijze kan circulariteit worden geïntegreerd in gronduitgifte, hoeveel kost dit en levert het op, en welke samenwerkingsvormen kunnen worden gehanteerd. Een methode om per werklocatie duurzaamheidsopties te maximeren binnen de specifieke lokale omstandigheden.
   De methode van dit rapport wordt momenteel geconcretiseerd in de vorm van een praktijkprogramma, waar koplopers met hun pilotprojecten aan deelnemen. De koplopers die in elk geval deel uitmaken van het praktijkprogramma zijn Business Park Amsterdam Osdorp, Heesch West, Lelystad Airport Businesspark, PolanenPark in Haarlemmerliede, Hoogtij in Zaandam, De President in Hoofddorp en de gemeente Hoorn. De deelnemende werklocaties streven actief circulaire ontwikkeling na en zetten zo onderzoek en ambities om in praktijk. Het gaat daarbij onder andere om het ontwikkelen van producten zoals een wetgevingswijzer, subsidiewijzer en circulaire uitgiftevoorwaarden.SADC heeft de ambitie om koploper te zijn in de ontwikkeling van circulaire werklocaties. Dat lukt alleen als we intensief samenwerken met ondernemers, ontwikkelaars en beleggers die investeren op onze locaties. Deze methode kan hierbij helpen. Samen maken we plekken waar je als werknemer graag wilt werken en waar je als ondernemer succesvol kunt zijn.

 

"Wij hebben de ambitie om te werken aan groene, gezonde, klimaatadaptieve en biodiverse bedrijventerreinen."
Eva Klein Schiphorst, directeur SADC