Projectbureau Herstructurering Bedrijventerreinen

Het Projectbureau Herstructurering Bedrijventerreinen (PHB) richt zich op de herstructurering van verouderde bedrijventerreinen in de Metropoolregio Amsterdam (MRA) met als doel het vestigingsklimaat in de MRA te verbeteren. Tevens draagt het PHB bij aan de opgave om te komen tot een zorgvuldig ruimtegebruik. Het effectief gebruik van bestaande werklocaties voorkomt onnodige uitgifte van nieuwe locaties.

Terugkijkend op de periode vanaf 2009 is het PHB betrokken geweest bij de herstructurering van tenminste 46 terreinen in de regio met een bruto oppervlak van meer dan 500 hectare. Vanaf 2014 zijn de belangrijkste taken van het PHB:

  • het oppakken en versnellen van de herstructureringsopgave in de MRA
  • het zorgdragen voor kennisoverdracht
  • het vervullen van een ambassadeursrol voor herstructurering in de MRA

Uitgangspunt is daarbij dat het PHB vooral in de startfase een rol speelt en dat partijen in staat worden gesteld zelfstandig verder de opgave ook daadwerkelijk uit te voeren. Het PHB heeft bij dergelijke projecten tot nu toe uitsluitend een adviserende rol, bijvoorbeeld in de vorm van een verkenning, haalbaarheidsanalyse of strategisch advies.

Het PHB werkt hiervoor nauw samen met publieke partners (gemeenten, provincies Noord-Holland en Flevoland en de Stadsregio Amsterdam) en private partners (ondernemers, ontwikkelingsbedrijven, ontwikkelaars en beleggers).

 

Kijk voor meer informatie op de website van PHB.

 

Bekijk hier de andere partnerprojecten van SADC.

 
Projectbureau Herstructurering Bedrijventerreinen